Skip to main content

Op 10 aug. 1980 werd ik bevestigd als predikant van de Herv. Gemeenten te Garijp en Oudega (Sm), waar ik werkte tot 1987. Toen werd het werkterrein verlegd naar de Hervormde Gemeente in Leeuwarden-Huizum (de wijk rondom de Kurioskerk) en vanaf 1992 in de Hervormde Gemeente te Drachten (de wijk rondom de Grote Kerk). In 2001 vertrok ik naar Joure, om predikant te worden binnen de Hervormde Gemeente in Joure, die in 2008 samenging met de Gereformeerde Kerk; sindsdien de Protestantse Gemeente te Joure.

Op 12 april 2015 nam ik afscheid van de gemeente in Joure wegens emeritaat. Het werd een groots afscheid met 750 mensen en met muziek van Netty Otter (zang), Wim Houtsma ( marimba), Joël Hofman (trombone), de cantorij o.l.v. Grietje Dam – Riemersma en het orgel werd bespeeld door Bob Pruiksma. Het is nog steeds een bijzondere herinnering en een voorrecht om zo je officiële werk in de gemeente te kunnen afronden.

Tien jaar lang ben ik tevens lid geweest van het Hervormd Rome Beraad (dit Rome-Beraad was een adviesorgaan van de Hervormde Synode; na een fusie met de Gereformeerde tegenhanger werd de nieuwe naam : SoW-commissie Oecumene); inmiddels is dit adviesorgaan opgeheven. Vanuit die positie heb ik actief meegedaan aan de oecumenische kontakten en de bezinning daarop in de landelijke kerk. Tevens ben ik tot op heden voorzitter van de Provinciale Commissie Kerk-en-Israël in Friesland.

Verder houd ik mij (al dan niet binnen het verband van de gemeente) bezig met :

  • Het organiseren van gemeentereizen naar het Midden-Oosten (Israël/Jordanië)
  • Het geven van lezingen en het organiseren van kerkdiensten rondom thema’s die betrekking hebben op religie en kunst. Mijn specifieke belangstelling gaat daarbij uit naar H.N. Werkman en zijn verbeelding van de chassidische verhalen; Marc Chagall (gebrandschilderde ramen, verbeelding van de verhalen uit het Oude Testament, de kruisigingen) en Charlotte Salomon.

Naast deze werkzaamheden ben ik tevens docent kerkgeschiedenis aan de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden; een driejarige cursus in Sneek. Ik ben daar ook cursusleider. Het vak kerkgeschiedenis behandel ik naar aanleiding van de ontwikkeling van de (kerkelijke) kunst. Vanuit de gedachte: “Laat mij uw kunst zien en ik zal u vertellen hoe u gelooft”. Dat levert ieder jaar weer boeiende ontdekkingen op, langs de kunst uit de catacomben, de ontdekking van het kruis-beeld, het byzantijnse rijk, Giotto en de middeleeuwse kathedralen en zo (via een lange weg) naar de moderne kunst van o.a. Arnulf Rainer (1929). Gegevens zijn uitgebreider te lezen op www. tvg-sneek.nl.

Verder ben ik bestuurslid van de Stichting Nijkleaster in Jorwert, één van de pioniersplekken van de landelijke Protestantse Kerk. Via de drieslag ‘stilte, verbinding, bezinning’ proberen we op een andere manier kerk te zijn. Via ontmoeting, kleasterkuiers, en meditatieve momenten in de prachtige Radboudkerk van Jorwert. Verbonden met de Friese taal en cultuur en midden op het Friese platteland. Het is een plek, die door steeds meer mensen wordt ontdekt als plaats van bezinning en om op adem te komen. Ik ervaar het als zeer zinvol om met deze enthousiaste en inspirerende groep mensen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kerk-zijn in een Friese context. Uitgebreidere gegevens zijn te vinden op www.nijkleaster.nl.

Ook ben ik lid van de Commissie van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Drachten.  Sinds 2014 ben ik ook bestuurslid van de Stichting Klaas Koopmans; een stichting die tot doel heeft het werk van de Friese kunstenaar Klaas Koopmans (1920 – 2006) nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Zie ook de website www.galeriekoopmans.nl/klaaskoopmans voor een uitgebreidere levensbeschrijving.

Jan Henk Hamoen
Want 7
8502 BT Joure

E: info@janhenkhamoen.nl